top of page

Erra Design - Neem kennis van de ALGEMENE VOORWAARDEN om meer te weten te komen over uw rechten

Deze website wordt beheerd en onderhouden door het bedrijf Erra Design, en de juridische gegevens van de verkoper zijn als volgt:

Erra bv 

Knokkestraat 42 

8301 Knokke-Heist

België 

Telefoon: +32 (0) 50 66 67 63

BTW: BE 0820 709 575

1° Beschrijving van de producten

De producten die te koop worden aangeboden, worden beschreven in de catalogi die voor de klant toegankelijk zijn in onze showroom. Ze worden gedeeltelijk op de website gepresenteerd met de nodige zorgvuldigheid, vergezeld van foto's, en omvatten specifieke details zoals merk, model, afmetingen, materialen, afwerkingen en kleuren.

De verkoper verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verstrekte beschrijvingen de producten nauwkeurig weergeven. De verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de beschrijvingen. Mochten er onjuistheden optreden, dan kan de koper een beroep doen op Artikel 5° van deze algemene voorwaarden.

Bepaalde producten zijn beschikbaar om te bekijken in de showroom gelegen aan Knokkestraat 42 in Knokke-Heist.

Toegang tot de website, inhoud en gebruik

De informatie die op de website wordt gepubliceerd, is onderhevig aan regelmatige updates en zorgvuldige controles. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die op de site voorkomen.

 

Verder is de verkoper niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot of het normale gebruik van de website, noch voor enige schade veroorzaakt door virussen of andere schadelijke elementen die van invloed zijn op de computerapparatuur van de klant.

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik van de website.

3° Intellectuele Eigendomsrechten

Alle onderdelen van de website, inclusief visuele en auditieve elementen, samen met de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerken, patenten en bredere intellectuele eigendomsrechten. Ongeoorloofd gebruik, wijziging, kopiëren of reproductie van deze elementen is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar.

4° Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard als gevolg van een wetswijziging, regelgeving of een gerechtelijke uitspraak, zal deze ongeldigheid de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aantasten.

De overblijvende clausules blijven volledig van kracht en effect.

5° Termijn

Deze huidige algemene voorwaarden regelen alle overeenkomsten die worden aangegaan gedurende de gehele periode waarin ze toegankelijk zijn op de website. In geval van wijzigingen zullen de bijgewerkte voorwaarden worden gecommuniceerd op de website en van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden aangegaan vanaf het moment dat de herziene voorwaarden toegankelijk zijn op de site.

6° Registratie en Archivering van Transacties - Bewijskracht

De geautomatiseerde registers, zorgvuldig bijgehouden binnen de computersystemen van de verkoper onder passende beveiligingsmaatregelen, worden beschouwd als geldig bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. Het archiveren van bestelformulieren en facturen gebeurt met behulp van een betrouwbaar en duurzaam medium.

VERKOOPVOORWAARDEN

1. Algemene Bepalingen

Deze verkoopvoorwaarden regelen elke bestelling geplaatst en elke verkoop gesloten tussen ons, hierna aangeduid als "Erra Design" of "wij, ons..." en u, hierna aangeduid als "de klant" of "u, uw...".

De plaats van verkooptransacties wordt beschouwd als Knokke-Heist, België. Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant uitdrukkelijk de hieronder uiteengezette verkoopvoorwaarden grondig te hebben gelezen, begrepen en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

Het is belangrijk op te merken dat de mogelijke ongeldigheid van een individuele clausule binnen deze algemene voorwaarden op geen enkele manier de gehele algemene voorwaarden nietig maakt.

 

De in vetgedrukte letter weergegeven bepalingen binnen deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op klanten die vallen binnen de definitie van consumenten zoals gedefinieerd in het Wetboek van economisch recht.

De volgende details worden bekendgemaakt in deze voorwaarden, het bestelformulier of enige aanbiedingen door ons gedaan:

  • De belangrijkste kenmerken van het product, voor zover van toepassing en toepasbaar op de gebruikte communicatiemiddelen en het specifieke product in overweging.

  • Nauwkeurige identificatiegegevens van Erra Design, inclusief het ondernemingsnummer, de naam van het bedrijf, het geografische adres van de vestiging en het contacttelefoonnummer.

  • De totale prijs van het product, inclusief alle toepasselijke belastingen, en een transparante uiteenzetting van eventuele extra diensten of kosten voor rekening van de consument. In gevallen waarin de prijs redelijkerwijs niet van tevoren kan worden bepaald vanwege de aard van het product, wordt een uitleg van de prijscalculatiemethodologie verstrekt, samen met een aanduiding van eventuele bijkomende kosten met betrekking tot transport, levering of verzending. Wanneer de precieze berekening van dergelijke kosten vooraf niet haalbaar is, wordt duidelijk vermeld dat deze kosten kunnen worden gemaakt.

  • Indien van toepassing, een presentatie van de voorwaarden betreffende betaling, levering en uitvoering, samen met de voorwaarden die door het bedrijf zijn vastgesteld met betrekking tot de afhandeling van klachten. Het is de verantwoordelijkheid van elke klant die van plan is de bestelde goederen voor een bepaald doel te gebruiken, om dit bij het plaatsen van de bestelling tijdig kenbaar te maken.

2. Intellectueel Eigendom

 

De exclusiviteit van ons eigendom strekt zich uit tot onze aanbiedingen, catalogi, gebruikte namen en bijbehorende tekeningen en modellen. Onder geen enkele omstandigheid mogen deze gedeeltelijk aan derden worden bekendgemaakt zonder onze expliciete en voorafgaande toestemming, noch mogen ze op enige wijze worden gereproduceerd of gebruikt, op straffe van schadevergoeding, vastgesteld op een minimumtarief van 12% van de waarde van de bestelling.

3. Bestellingen

 

Bestellingen gericht aan onze onderneming worden pas juridisch bindend na onze aanvaarding. Elke bestelling moet de gespecificeerde naam en artikelnummer uit de catalogus van de leverancier bevatten, samen met de bijbehorende prijs.

Met betrekking tot grondstoffen van natuurlijke oorsprong die in onze productieprocessen worden gebruikt (bijv. hout, marmer,..), kan er geen absolute gelijkenis worden gegarandeerd wat betreft kleur en adering. Dit geldt zowel voor monsterbestellingen als bij het aanvullen van voorraad. Eventuele variaties op deze aspecten vormen geen reden voor het annuleren van de bestelling, het nietig verklaren van de verkoop of prijsvermindering.

4. Wijzigingen aan bestellingen

 

Wijzigingen aan een bestaande bestelling die door de klant worden geïnitieerd, vereisen onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De aanvaarding van dergelijke wijzigingen is afhankelijk van het feit dat ze geen interferentie veroorzaken met lopende productie of de beschikbaarheid van de voorraad. Indien goedgekeurd, kunnen de wijzigingen leiden tot herziene prijsopgaven, waarbij de klant vooraf op de hoogte wordt gesteld. De klant behoudt het recht om hun verzoek tot wijziging in te trekken indien nodig.

5. Levering

Op verzoek van de klant zal Erra Design verwijderings- en installatiediensten aanbieden, uitgevoerd door professionals waarmee ze een gevestigde werkrelatie hebben, voor elke bestelling van goederen.

De vaste kosten voor dergelijke diensten worden expliciet vermeld in een offerte die bij elke bestelling wordt geleverd, en deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de leverings- en/of montagelocatie.

Deze diensten zijn beschikbaar in heel België en naburige landen.

De klant wordt in rekening gebracht tegen een tarief van €1,20 per kilometer, exclusief BTW, waarbij de afstand wordt berekend vanaf het depotadres in Machelen, of vanaf het showroomadres op 42 Knokkestraat - 8301 Knokke-Heist, in het geval van goederen die al ter plaatse aanwezig zijn.

Voor leveringen met goederen boven de 2e verdieping wordt een lift ter beschikking gesteld op kosten van de klant. Daarentegen, voor leveringen op lagere verdiepingen, wordt een lift gebruikt indien beschikbaar en uitvoerbaar; echter, bij afwezigheid of indien als onpraktisch beschouwd, wordt de mogelijkheid van het gebruik van het trappenhuis nagestreefd.

Indien de optie van het trappenhuis niet haalbaar is, zal een alternatieve liftservice worden verleend om dergelijke leveringsscenario's aan te pakken.

Voor in België geleverde goederen die montage vereisen, worden de kosten gecommuniceerd nadat een gedetailleerde schatting is opgesteld, die zal variëren op basis van de aard van de goederen.

In geval van schade moet de klant eventuele zorgen onmiddellijk melden bij ontvangst van de goederen aan de bezorgers, die de informatie vervolgens aan Erra Design zullen doorgeven.

Als alternatief kan de klant rechtstreeks contact opnemen met Erra Design om dergelijke kwesties aan te pakken.

Eventuele klachten met betrekking tot de levering moeten uitdrukkelijk worden genoteerd en vastgelegd op de afleverbon of worden ondersteund door tastbaar bewijs, dat zo snel mogelijk na ontvangst van de goederen wordt verstrekt.

Het terugsturen van de afleveringsbon, gestempeld en ondertekend door de klant, dient als een definitieve ontvangstbevestiging, waarbij duidelijke gebreken worden erkend.

De klant is verplicht Erra Design vooraf te informeren over de indeling van de ontvangstruimte en eventuele noodzakelijke regelingen om een vlotte ontvangst te waarborgen.

Als de klant een installatie reserveert, en het wordt later als ongerechtvaardigd beschouwd op basis van personeel- en vrachtwagenbeweging, zullen de kosten voor dergelijke onnodige regelingen voor rekening van de koper komen.

Deze kosten worden bepaald op basis van de afgelegde afstand naar de bestemming en zijn van toepassing op latere leveringen.

De klant is verantwoordelijk voor het reserveren van de nodige plaatsen voor het lossen van de goederen. Voor leveringen en montage buiten België worden offertes op maat verstrekt.

Het risico van verlies of schade aan de goederen gaat over op de klant wanneer zij, of een door de klant aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, fysiek in het bezit zijn van de goederen.

Als de klant echter de vervoerder heeft opgedragen om de goederen te vervoeren en de keuze van de vervoerder niet door Erra Design is gemaakt, gaat het risico van verlies of schade over op de niet-consumentenklant bij het vertrek van de goederen uit het magazijn of de showroom van Erra Design.

6. Leveringstermijnen 

De leveringstermijnen worden uitsluitend als schattingen verstrekt op basis van informatie van Erra Design's leveranciers en mogen niet worden opgevat als bindende toezeggingen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering of het niet nakomen van bestellingen in de volgende gevallen:

(a) Indien de klant niet heeft voldaan aan de betalingsvoorwaarden zoals gespecificeerd in onze orderbevestiging, of

(b) Indien essentiële informatie die vereist is voor de uitvoering van de bestelling niet tijdig wordt verstrekt (bijv. nauwkeurige specificaties met betrekking tot stofkwaliteiten en kleuren voor stoffering) of indien dergelijke informatie onjuist of onvoldoende gedetailleerd is, of

(c) Indien de vertraging of onmogelijkheid om aan de bestelling te voldoen het gevolg is van overmacht, schaarste van voorraad van onze eigen leveranciers, of enige andere oorzaak buiten onze redelijke controle.

In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de totale waarde van de bestelling en de kosten betaald door de klant.

7. Logistiek en Opslag

Tenzij specifieke omstandigheden zich voordoen, die aan de klant worden meegedeeld indien van toepassing, moeten de in de showroom gekochte items door de klant worden opgehaald of binnen een voorgeschreven periode van twee weken aan de klant worden geleverd.

Na het verstrijken van de hierboven vermelde periode van twee weken, zal de klant opslagkosten verschuldigd zijn, ten bedrage van €15 per kubieke meter per maand, waarbij elke fractie van een maand als verschuldigd wordt beschouwd.

Erra Design zal de klant tijdig op de hoogte stellen van de aankomst van de bestelling. Vervolgens zullen de partijen binnen een maximum van 14 kalenderdagen een leveringsdatum overeenkomen, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

 

In het geval dat de klant een uitstel van de leveringsdatum aanvraagt, worden de goederen geacht te zijn geleverd op de datum vermeld in de orderbevestiging.

Indien de klant de bestelde goederen niet in ontvangst neemt of indien de levering niet kan worden uitgevoerd binnen de vastgestelde termijn als gevolg van nalatigheid of weigering van de klant, zal Erra Design een factuur uitreiken voor €15 per kubieke meter per maand (waarbij elke fractie van een maand als verschuldigd wordt beschouwd), en dergelijke opslag zal voor risico van de klant zijn.

8. Aanbetalingsfactuur

 

Bij het plaatsen van een bestelling voor één of meerdere items wordt een aanbetalingsfactuur uitgegeven, met daarin de gegevens verstrekt door de klant.

 

Voor de bevestiging van deze bestelling is een aanbetaling vereist, gelijk aan 40% van de totale bestelwaarde.

9. Betalingen

De restfactuur wordt gelijktijdig met de leveringsafspraak uitgegeven en de daarin vermelde bedragen zijn verschuldigd bij ontvangst van de factuur.

In geval van aanpassing, toevoeging of vervanging van enig gebrekkig of defect onderdeel, kan een maximale aftrek van 10% van de waarde van de betreffende goederen worden toegepast, tenzij deze goederen ongeschikt zijn geworden voor hun beoogde doel.

 

Bij vertraagde betaling is de koper te allen tijde verantwoordelijk voor rente op achterstallige betalingen, berekend tegen een tarief van 10% per jaar vanaf de dag na de datum van de restfactuur.

 

Bovendien wordt ook een boete van 10% van de verkoopprijs in rekening gebracht.

10. Wettelijke Garantie & After-Sales Diensten

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in een aparte overeenkomst met ons, heeft de klant alleen recht op de wettelijke garantiebescherming zoals uiteengezet in de artikelen 1649 bis en volgende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Voor niet-consumentenklanten is de garantiedekking beperkt tot de voorwaarden zoals gespecificeerd in de artikelen 1649a en volgende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, tenzij meer beperkende voorwaarden voorgeschreven zijn door de oorspronkelijke fabrieksgaranties of die van de leveranciers van Erra Design.

 

Deze garanties zijn uitsluitend van toepassing binnen de territoriale grenzen van de Europese Unie.

In gevallen waarin verzoeken om reparatie, ondersteuning of offertes worden gedaan, zal een vast bedrag verschuldigd zijn en gefactureerd worden, behalve in gevallen waarin de artikelen vallen onder de garantie van de fabrikant.

11. Omstandigheden van insolventie en eigendomsvoorbehoud

Indien de klant geconfronteerd wordt met betalingsschorsing, faillissement, liquidatie, voorlopige administratie, of enige andere maatregelen die de onbelemmerde beschikking over de activa van de klant belemmeren, wordt de verkoop van rechtswege en verplichtelijk ontbonden bij het optreden van een dergelijke gebeurtenis, tenzij we de klant uitdrukkelijk in kennis stellen van onze intentie om de verkoop te handhaven.

Niettemin wordt uitdrukkelijk verklaard dat alle bestelde en/of geleverde goederen de exclusieve en absolute eigendom van Erra Design zullen blijven tot het moment van volledige betaling van alle openstaande saldi die de klant aan Erra Design verschuldigd is, ongeacht de onderliggende redenen voor deze schulden.

12. Return Policy

Retouren zijn strikt verboden zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, die ook specifieke retourinstructies omvat.

13. Toepasselijke jurisdictie

De relatie en alle overeenkomsten gesloten met Erra Design zullen worden beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil voortvloeiend uit de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de overeenkomst dat niet in der minne kan worden opgelost, zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, tenzij alternatieve regelingen worden voorgeschreven door dwingende bepalingen of openbare orde.

bottom of page